Bekendtgørelse 1406, Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 af 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø på dansk og engelsk.
 

Beskrivelse
Bekendtgørelsen omfatter det psykiske arbejdsmiljø, med følgende indhold:

Områdebeskrivelse
Generelle bestemmelser
Særlige bestemmelser om enkelte påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø
- Stor arbejdsmængde og tidspres
- Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
- Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
- Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
- Arbejdsrelateret vold
- Arbejdsrelateret vold i arbejdet
- Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid
Klagemulighed
Straf
Ikrafttræden m.v.
Officielle noter

Bilag 1. Forebyggende tiltag og generelle forebyggelsesprincipper

A4 hæfte - 16 sider.

English version

Executive order on psychosocial working environment

Scope and definitions
General provisions
Special provisions concerning individual effects on the psychosocial working environment
- High workload and time pressure
- Unclear and conflicting demands at work
- High emotional demands when working with people
- Offensive behaviour, including bullying and sexual harassment
- Work-related violence
- Work-related violence during work
- Work-related violence outside working hours

Appeals
Penalties
Entry into force
Official notes
Annex 1. Preventive measures and general prevention principles

49,50 kr.
Produktfoto